آویز     چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد
آویز     چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد

آویز چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد

Regular price
$94.99
Sale price
$94.99

 

This beautiful necklace designed based a poem of Hafez 

I will stop the univerce if it don't turn into my goals !

این آویز زیبای نقره بر اساس شعری از حافظ ساخته شده 

 

 

 

ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک     

حق نگه دار که من می‌روم الله معک

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن

کس عیار زر خالص نشناسد چو محک

گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم

وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک

بگشا پسته خندان و شکرریزی کن

خلق را از دهن خویش مینداز به شک

چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

چون بر حافظ خویشش نگذاری باری

ای رقیب از بر او یک دو قدم دورترک